Ekonomia Sozialaren Legearen aldaketa berria

31 urtarrila, 2023 | Kategoriarik gabe

Joan den urtarrilaren 10ean, Ministroen Kontseiluak 1/2023 Errege Lege Dekretua onartu zuen, lan-kontrataziorako pizgarrien arloko presazko neurriak ezartzen dituena. Ondorioz, Gizarte Ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legea aldatu da, honen bidez, langabezia-kapitalizazioa erabil daiteke kooperatibetan eta lan-sozietateetan bazkide gisa sartzeko. Aldaketa horrek hobetu eta zabaldu egiten du langabezia-prestazioaren ordainketa bakarraren eraginkortasuna, kooperatibetan eta lan-sozietateetan bazkide gisa sartzeko finantziazio-iturri gisa. Lan-harreman mugagabea duten langileek langabezia-prestazioaren ordainketa bakarra eska dezakete, legezko langabezia-egoeran egon gabe, zerbitzuak ematen dituzten enpresaren kapital soziala eskuratzeko eta, hartara, bazkide langile edo lan-bazkide izateko.

Zehazki, Gizarte Ekonomiari buruzko Legearen 9. Artikulu berria honela geratuko da:

«9. artikulua. Langileak kooperatibetan eta lan sozietateetan sartzeko pizgarriak.

Langile langabeak bazkide langile edo laneko bazkide gisa sartzen dituzten kooperatibek eta lan-sozietateek hobariak jaso ahal izango dituzte Gizarte Segurantzaren enpresa-kuotetan, legez ezartzen diren baldintzetan eta zenbatekoetan.»

Gizarte Ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legearen 10.1 artikuluaren 1. araua ere aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«1. Erakunde kudeatzaileak kotizaziopeko langabezia-prestazioaren zenbatekoaren egungo balioa ordaindu ahal izango die prestazioen onuradunei, kooperatibetan edo lan-sozietateetan bazkide langile edo lan-bazkide gisa modu egonkorrean sartu nahi dituztenean, nahiz eta sozietate horiekin aldez aurretik kontratu-lotura izan, iraupena edo osaera edozein dela ere, eta kotizaziopeko prestazioaren onuradun izateko baldintza guztiak betetzen dituzten lan-harreman mugagabea duten lan-sozietateetan edo kooperatibetan lan egiten duten pertsonei…

Kasu horietan, prestazioaren ordainketa aldi bakar batean egingo da, kapitalari egindako ekarpenei dagokien zenbatekoarekin, sarrera-kuota barne (kooperatiben kasuan), edo lan-sozietate batean kapital sozialeko akzioak edo partaidetzak eskuratzeari dagokiona, bazkide izateko behar den neurrian.

Langabezia-prestazioa kapitalizatzen dutenek ere erabili ahal izango dute langabezia-prestazioa erakunde bat eratzeko eta abian jartzeko gastuetarako, bai eta tasak eta hasi beharreko jarduerarekin lotutako aholkularitza-, prestakuntza- eta informazio-zerbitzu espezifikoen prezioa ordaintzeko ere.

Ordainketa bakar gisa ordainduko da prestazioaren zenbatekoa, egun osotan kalkulatua, diruaren legezko interesari dagokion zenbatekoa kenduta.

Kapitalizazioa legez langabezian egon gabe aurreikusten den kasuetan, prestazioaren eta kapitalizazioaren eskaera aldi berean egingo da eta prestazioaren data, prestazioa onartu eta kalkulatzeko, langabeziako legezko egoeraren datarekin parekatuko da.»

Azkenik, 11. artikulua honela gelditu da:

«11. artikulua. Gizarte Segurantzako kuoten hobariak sozietate kooperatiboetako bazkide langile edo lan-bazkideentzat, atsedenaldian, jaiotzagatik, adopzioagatik, adopzioetarako zaintzagatik, harreragatik, haurdunaldiko arriskuagatik edo edoskitze naturaleko arriskuagatik.

Legez ezartzen diren hobariak aplikatuko zaizkie kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei edo lan-bazkideei, baldin eta, jaiotzagatik eta adingabearen zaintzagatik, adin txikikoa edo bularra ematen duen adingabea zaintzeagatik, haurdunaldiko arriskuagatik edo edoskitze naturaleko arriskuagatik ordezte-kontratu hobaridunen bidez ordezten badira eta kontratu horiek langabetuekin egiten badira.»

Iturria: CIRIEC